C Phantom
C Phantom

C Phantom

59.00€ 29.50€

Black frame
Gold metal parts
Green Olive g15 lens